สุดดจัด!! นวัตกรรมไทยบุกคว้ารางวัลเวทีระดับโลก
December 17, 2022
สำเร็จแล้ว!! แบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากแร่เกลือหิน
December 17, 2022
Show all

องค์กรแห่งนวัตกรรมพลังงานตัวจริง

🔹 สมกับเป็นองค์กรด้านพลังงานที่สำคัญของไทย ที่พยายามคิดค้น พัฒนา และประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมาโดยตลอด และยังไปเข้าตานานาชาติจนได้รับรางวัลอีกมากมาย ล่าสุด คณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์จาก กฟผ. ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ก็พากันนำสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไปคว้า 7 รางวัล
 
🏆 รางวัล Gold Medal และรางวัลพิเศษ INNOPA SPECIAL AWARD จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “สารสนเทศติดตามสถานการณ์การใช้ไฟฟ้ารายวัน” เพื่อรับรู้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ทุกวัน พร้อมต่อยอดบริการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
🏆 รางวัล Gold Medal จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบสูบน้ำอัตโนมัติแบบท่อร่วมระหว่าง Stage แบบอนุกรมต่างระดับ” ช่วยลดพื้นที่ติดตั้งท่อส่งน้ำระหว่าง Stage ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการติดตั้งและรื้อถอน โดยนำระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) มาร่วมใช้งาน และจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “SMART GEOTECH 2020” นวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลงานวิศวกรรมชั้นดินฐานราก ที่ใช้วิเคราะห์ผลข้อมูลทางวิศวกรรมปฐพี ลดความซ้ำซ้อนและลดเวลาในการทำงาน
🏆 รางวัล Silver Medal และรางวัลพิเศษ WIIPA SPECIAL AWARD จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “การพัฒนาเทคนิคสำหรับตรวจสอบแนวเชื่อมท่อ Water Wall Tubes ที่มีช่องว่างระหว่างท่อ 10 mm. โดยวิธี Phased Array” เพิ่มความสะดวก ลดเวลาในการตรวจสอบ และลดความเสี่ยงของพนักงานจากการรับรังสีจากวิธีการตรวจแบบเดิม
🏆 รางวัล Bronze Medal จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบติดตามอัจฉริยะ” สำหรับสื่อสารหรือเป็นช่องทางที่จะแจ้งเตือนไปยังลูกค้า โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานเทียบเท่ากับบริษัทธุรกิจด้านการส่งมอบและติดตามพัสดุและบริการในระดับต่างประเทศ
 
🔹 รางวัลมากมายขนาดนี้คนไทยก็ภูมิใจได้เลย เพราะทุกรางวัลคือนวัตกรรมของคนไทยเพื่อคนไทย พวกเราจะได้ใช้ไฟฟ้าที่มีศักยภาพ ทันสมัย และยังสามารถต่อยอดสู่ประโยชน์ในทางอื่นๆของประเทศต่อไปได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *