ฤดูหนาวมาเยือน เตรียมรับมือ PM 2.5
December 15, 2022
กักเก็บพลังงานหมุนเวียน ด้วยระบบ BESS
December 15, 2022
Show all

บ้านประหยัดพลังงาน คุณภาพชีวิตคู่สิ่งแวดล้อม

♦ หลังจากการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กฟผ. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
♻ ล่าสุด มีการประชุมหารือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยถึงแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมาโดยตลอด เพราะต้องการให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
🏡 ถามว่าในแง่ของการประหยัดพลังงาน การเคหะฯสามารถทำได้อย่างไร ก็ต้องบอกว่าทาง กฟผ. ได้เข้ามาร่วมมือแต่ต้น ทั้งในเรื่องของ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เลือกใช้แบบผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รวมถึงเรื่องของอาคาร ที่มีการตรวจประเมินและรับรองแบบบ้านเบอร์ 5 และเมื่อมารวมกับการขับเคลื่อนเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่การเหคะฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ก็จะส่งผลให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีไปพร้อมๆ กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *