ซาอุฯเดินหน้า พลังงานสะอาดกว่า 1,000 เมกะวัตต์
December 18, 2022
4 สิ่งหนุนคนไทย หันมาใช้รถยนต์ EV
December 18, 2022
Show all

ชุมชนไมโครกริด ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

☀💡 เดิมชุมชนบ้านคลองเรือมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 50 กิโลวัตต์ ที่ กฟผ. ร่วมกับ มทร. ล้านนา ติดตั้งให้กับชุมชนตั้งแต่ปี 2555 เพื่อให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ แต่เมื่อชุมชนบ้านคลองเรือเข้าสู่ฤดูแล้งก็จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้ แบบนี้นี่เอง กฟผ. ได้ร่วมกับ มทร. ล้านนา จึงมีโครงการวิจัยเรื่องระบบไมโครกริดบ้านคลองเรือ ซึ่ง มทร.ล้านนาร่วมวิจัยออกแบบและพัฒนาระบบไมโครกริดโดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 20 กิโลวัตต์ และติดตั้งแบตเตอรี่
 
☀💡 โดยในตอนกลางวันระบบโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าออกมาให้ใช้ เมื่อไฟฟ้าเหลือระบบก็จะส่งไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน เป็นการสำรองไฟไว้ใช้ในช่วงที่โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าไม่พอใช้ หรือดึงมาใช้ในเวลากลางคืน ทำให้การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในชุมชนบ้านคลองเรือได้ดีขึ้น สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อให้มีต้นทุนค่าไฟฟ้าถูกลง รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสนับสนุนนโยบาย กฟผ. ในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 ทั้งนี้ โครงการฯ มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566 อีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *